รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ไตรมาสที่ 3 (ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
23/3/2566
แผนการใช้จ่ายเงินรวมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
29/12/2565
แผนการใช้จ่ายเงินรวมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ไตรมาสที่ 1 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
03/10/2565
แผนการใช้จ่ายเงินรวมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ไตรมาสที่ 4 (ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
20/6/2565
แผนการใช้จ่ายเงินรวมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ไตรมาสที่ 3 (ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
18/3/2565
แผนการใช้จ่ายเงินรวมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
20/12/2564
แผนการใช้จ่ายเงินรวมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ไตรมาสที่ 1 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
20/9/2564