ภาพกิจกรรม

ประชุม เพื่อพิจารณาบูรณาการโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมือง วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567
ดูแกลลอรี่
ประชุม เพื่อพิจารณาบูรณาการโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอโพธาราม วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567
ดูแกลลอรี่
ประชุม เพื่อพิจารณาบูรณาการโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอบางแพ วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567
ดูแกลลอรี่
ประชุม เพื่อพิจารณาบูรณาการโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอปากท่อ วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567
ดูแกลลอรี่
ประชุม เพื่อพิจารณาบูรณาการโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอดำเนิน วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567
ดูแกลลอรี่
ประชุม เพื่อพิจารณาบูรณาการโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอจอมบึง วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567
ดูแกลลอรี่
ประชุม เพื่อพิจารณาบูรณาการโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสวนผึ้ง วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567
ดูแกลลอรี่
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2567
ดูแกลลอรี่
พิธีส่งมอบเรือกำจัดผักตบชวา ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง
ดูแกลลอรี่
การประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
ดูแกลลอรี่
พิธีส่งมอบรถบรรทุก (ดีเซล)
ดูแกลลอรี่
ประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
ดูแกลลอรี่
โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดราชบุรี (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ดูแกลลอรี่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน เพื่อเป็นการรณรงค์การต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด
ดูแกลลอรี่
ประชุมหารือการอบรมเพิ่มศักยภาพแพทย์แผนไทย ของรพ.สต.ในสังกัด ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom Cloud Meeting
ดูแกลลอรี่
ประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดราชบุรี
ดูแกลลอรี่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความเข้าใจความร่วมมือในการใช้ประโยชน์เครื่องจักรกลสาธารณภัย เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง หมอกควันและไฟป่า ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
ดูแกลลอรี่
ธีลงนามบันทึกข้อตกลง (mou) ว่าด้วยความร่วมมือในการจัดการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในคลองบางสองร้อย
ดูแกลลอรี่
ประชุมการบูรณาการทรัพยากรน้ำในภาพรวมของจังหวัดราชบุรี
ดูแกลลอรี่
ประชุมชี้แจงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดราชบุรี
ดูแกลลอรี่
ประชุมคณะทำงานร่างบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการจัดการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในคลองบางสองร้อย
ดูแกลลอรี่
ดูสถานที่ดำเนินการจริง ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ดูแกลลอรี่
ดูสถานที่ดำเนินการจริง ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ดูแกลลอรี่
ดูสถานที่ดำเนินการจริง ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
ดูแกลลอรี่
ดูสถานที่ดำเนินการจริง ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
ดูแกลลอรี่
ดูสถานที่ดำเนินการจริง ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ดูแกลลอรี่
ดูสถานที่ดำเนินการจริง ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ดูแกลลอรี่
ดูสถานที่ดำเนินการจริง ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ดูแกลลอรี่
ประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 3/2566
ดูแกลลอรี่
ประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาผักตบชวาคลองบางสองร้อย ครั้งที่ 1/2566
ดูแกลลอรี่
ประชุมคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2566
ดูแกลลอรี่
โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดบริการสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ดูแกลลอรี่
ประชุมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
ดูแกลลอรี่
โครงการฝึกอบรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น และประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ดูแกลลอรี่
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมกับประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565
ดูแกลลอรี่
พิธีมอบรางวัลกิจกรรมประกวดคลองสวยไร้วัชพืช
ดูแกลลอรี่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ "การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567
ดูแกลลอรี่
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2566
ดูแกลลอรี่
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้จ่ายเงินบำรุง ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ครั้งที่ 2/2566
ดูแกลลอรี่
กิจกรรมประกวดคลองสวยไร้วัชพืช
ดูแกลลอรี่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จัดประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาบูรณาการโครงการพัฒนาและจัดลำดับความสำคัญในระดับจังหวัดเพื่อนำเสนอบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2566-2570
ดูแกลลอรี่
ประชุมประสานแผนระดับอำเภอบ้านคาในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
ดูแกลลอรี่
ประชุมประสานแผนระดับอำเภอเมือง ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ณ เทศบาลตำบลหลุมดิน
ดูแกลลอรี่
ประชุมประสานแผนระดับอำเภอโพธาราม ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ณ เทศบาลตำบลบ้านสิงห์
ดูแกลลอรี่
ประชุมประสานแผนระดับอำเภอบ้านโป่ง ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ณ เทศบาลตำบลกระจับ
ดูแกลลอรี่
ประชุมประสานแผนระดับอำเภอปากท่อ ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ณ เทศบาลตำบลปากท่อ
ดูแกลลอรี่
ประชุมประสานแผนระดับอำเภอวัดเพลง ในวันที่ 28 เมษายน 2566 ณ ทต.วัดเพลง
ดูแกลลอรี่
ประชุมประสานแผนระดับอำเภอดำเนินสะดวก ในวันที่ 27 เมษายน 2566 ณ อบต.แพงพวย
ดูแกลลอรี่
ประชุมประสานแผนระดับอำเภอบางแพ ในวันที่ 27 เมษายน 2566 ณ อบต.วัดแก้ว
ดูแกลลอรี่
การประชุมคณะอำนวยการและคณะทำงานการพัฒนาต้นแบบบริการสุขภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ดูแกลลอรี่
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ดูแกลลอรี่
ประชุมประสานแผนระดับอำเภอจอมบึง ในวันที่ 28 มีนาคม 2566 ณ อบต.เบิกไพร
ดูแกลลอรี่
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อหาแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางพัง
ดูแกลลอรี่
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี กล่าวมอบนโยบายและมาตรการในการป้องกันการทุจริต เพื่อการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
ดูแกลลอรี่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
ดูแกลลอรี่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ทำพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการบริการสาธารณะ ด้านการจัดการมูลฝอยอันตรายจากชุมชนภายในเขตจังหวัดราชบุรี
ดูแกลลอรี่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จัดโครงการฝึกอบรมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น และการประสานความร่วมมือ ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ดูแกลลอรี่
ภาพโครงการค่าบอบรมคุณธรรม จริยธรรม และทัศนศึกษาเชิงพุทธ ให้กับนักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดราชบุรี
ดูแกลลอรี่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการวันคนพิการสากลจังหวัดราชบุรี พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูคนพิการและองค์กร ภายในงานมีการจัดนิทรรศการขององค์กรคนพิการ การสาธิตการประกอบอาชีพของคนพิการ การจับฉลากของรางวัลและการมอบของที่ระลึก
ดูแกลลอรี่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2566
ดูแกลลอรี่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ 3 รอบ วันที่ 8 มกราคม 2566 โดยมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศล กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และกิจกรรมจิตอา
ดูแกลลอรี่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีร่วมกับประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 - 2570
ดูแกลลอรี่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และร่วมปล่อยนกจำนวน 99 ตัว
ดูแกลลอรี่