องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการวันคนพิการสากลจังหวัดราชบุรี พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูคนพิการและองค์กร ภายในงานมีการจัดนิทรรศการขององค์กรคนพิการ การสาธิตการประกอบอาชีพของคนพิการ การจับฉลากของรางวัลและการมอบของที่ระลึก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการวันคนพิการสากลจังหวัดราชบุรี พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูคนพิการและองค์กร ภายในงานมีการจัดนิทรรศการขององค์กรคนพิการ การสาธิตการประกอบอาชีพของคนพิการ การจับฉลากของรางวัลและการมอบของที่ระลึก


  • 12/1/2566

วันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการวันคนพิการสากลจังหวัดราชบุรี พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูคนพิการและองค์กร ภายในงานมีการจัดนิทรรศการขององค์กรคนพิการ การสาธิตการประกอบอาชีพของคนพิการ การจับฉลากของรางวัลและการมอบของที่ระลึก เพื่อส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงบริการด้านต่างๆ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม โดย
????นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย
????นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประธานคณะทำงาน พร้อมด้วย
????นางสมพิศ หลวงแจ่ม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี
????นางสาวกุลวลี นพอมรบดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี เขต 1
????ดร.กาณชาญ รังสีวรรธนะ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
????นายจตุพร กมลพันธ์ทิพย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
????นายชิตสกนธ์ รังษีเสริมสุข เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
????นายดุสิต จิรภัทรากร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
????นายณัฐปภัสร์ เกสร์ชัยมงคล ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
????นายพิสิษฐ์ นิติกาญจนา ที่ปรึกษาพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
????นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหารราชการและการส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
????พลตำรวจตรี ณัชชัชพงศ์ ศศลักษณานนท์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านกฎหมายและการบริหารราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
????สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
????หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
????ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี
????ผู้นำองค์กรด้านคนพิการ เข้าร่วมงานในครั้งนี้