ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้จ่ายเงินบำรุง ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ครั้งที่ 2/2566

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้จ่ายเงินบำรุง ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ครั้งที่ 2/2566


  • 24/5/2566

กองสาธารณสุขได้จัด "ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้จ่ายเงินบำรุง ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ครั้งที่ 2/2566" เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 58 แห่ง ในวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร B โดย


????นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ 

????นายชิตสกนธ์ รังษีเสริมสุข รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย

????หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และคณะกรรมการพิจารณาการใช้จ่ายเงินบำรุง ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้