องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความเข้าใจความร่วมมือในการใช้ประโยชน์เครื่องจักรกลสาธารณภัย เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง หมอกควันและไฟป่า ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความเข้าใจความร่วมมือในการใช้ประโยชน์เครื่องจักรกลสาธารณภัย เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง หมอกควันและไฟป่า ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


  • 26/9/2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความเข้าใจความร่วมมือในการใช้ประโยชน์เครื่องจักรกลสาธารณภัย เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง หมอกควันและไฟป่า ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ในวันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร B องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี โดยมี
????นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย
????นายชัยธวัช ศิวบวร ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคิรีขันธ์
????นายอุดม เพชรคุต รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
????นางสาวกุลวลี นพอมรบดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดราชบุรี เขต 1
????นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดราชบุรี เขต 2
????นายชัยวัฒน์ หงส์ศุภางค์พันธุ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
????นายอนุตร ปางพุฒิพงษ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี
????นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
????นายชิตสกนธ์ รังษีเสริมสุข รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
????นายดุสิต จิรภัทรากร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
????นายกฤษณะ พลอยชุม เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
????นายวรวัฒน์ น้อยโสภา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
????นายพิสิษฐ์ นิติกาญจนา ที่ปรึกษาพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
????นายชาคริสณ์ กรปัญญากุล ที่ปรึกษาพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
????สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
????หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมพิธีลงนามฯ ในครั้งนี้