ประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดราชบุรี

ประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดราชบุรี


  • 15/11/2566

กองสาธารณสุข ประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดราชบุรี โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ จิตติมา พักเพียง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข เป็นประธาน นัดประชุมตามที่มติประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะทำงานยกร่างระเบียบการจัดสภาพแวดล้อม หรือบริการขั้นพื้นฐานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดราชบุรี