องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน เพื่อเป็นการรณรงค์การต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน เพื่อเป็นการรณรงค์การต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด


  • 08/12/2566