#

วิสัยทัศน์

“เมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจมั่นคง สังคมเป็นสุข สิ่งแวดล้อมดี การศึกษาสาธารณสุขเด่น คุณภาพชีวิตดี การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน”

นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

บริการประชาชน

ราชบุรีเมืองและอำเภอโดยมีสมุหเทศาภิบาลผู้ว่าราชการเมืองและนายอำเภอเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาข้าราชการและดูแลทุกข์สุขของประชาชนในเขตท้องที่นั้นๆ

ภาพกิจกรรม

22/11/2566

ประชุมหารือการอบรมเพิ่มศักยภาพแพทย์แผนไทย ของรพ.สต.ในสังกัด ผ่านระบบสื่ออิเ

นายชิตสกนธ์ รังษีเสริมสุข รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุมหารือการอบรมเพิ่มศักยภาพแพทย์แผนไทยของรพ.สต.ในสังกัด ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom Cloud Meeting ในวันพุธ ที่22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10:00 น. ณ. ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

15/11/2566

ประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดราชบุรี

กองสาธารณสุข ประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดราชบุรี โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ จิตติมา พักเพียง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข เป็นประธาน นัดประชุมตามที่มติประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะทำงานยกร่างระเบียบการจัดสภาพแวดล้อม หรือบริการขั้นพื้นฐานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดราชบุรี

26/9/2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความเข้าใจความร่ว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความเข้าใจความร่วมมือในการใช้ประโยชน์เครื่องจักรกลสาธารณภัย เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง หมอกควันและไฟป่า ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ในวันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร B องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี โดยมีนายวิวัฒน์ นิติกาญจนา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายชัยธวัช ศิวบวร ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคิรีขันธ์นายอุดม เพชรคุต รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนางสาวกุลวลี นพอมรบดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดราชบุรี เขต 1 นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดราชบุรี เขต 2 นายชัยวัฒน์ หงส์ศุภางค์พันธุ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีนายอนุตร ปางพุฒิพงษ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีนายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีนายชิตสกนธ์ รังษีเสริมสุข รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีนายดุสิต จิรภัทรากร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีนายกฤษณะ พลอยชุม เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีนายวรวัฒน์ น้อยโสภา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีนายพิสิษฐ์ นิติกาญจนา ที่ปรึกษาพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีนายชาคริสณ์ กรปัญญากุล ที่ปรึกษาพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีหัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมพิธีลงนามฯ ในครั้งนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์

21/11/2566

ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื

ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้ (1) ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป) ระดับต้น สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 1 อัตรา และ (2) ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ระดับกลาง กองสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา โดยกำหนดรับโอนตั้งแต่วันที่ 21 - 30 พฤศจิกายน 2566

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวสารงานบุคคล

ท่องเที่ยวราชบุรี

#
26/10/2566

วัดพระคริสตหฤทัย

     “วัดพระคริสตหฤทัย” หรืออีกชื่อเรียกคือ วัดเพลง ตั้งอยู่ที่ ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี สร้ ...

#
26/10/2566

ตลาดโอ๊ะป่อย

     “ตลาดโอ๊ะป่อย” ตลาดเช้าริมธาร ท่ามกลางวิถีชีวิตพื้นบ้าน เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของผู้ประกอบการ ชุมชน ...

#
25/10/2565

สวนสัตว์เปิดเขาประทับช้าง

     สวนสัตว์เปิด สถานีวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาประทับช้าง ตั้งอยู่เชิงเขาประทับช้าง เขตติดต่อกับสวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคกลาง เป็นศูนย์เพาะเลี้ยง และขยายพั ...

ระบบสารสนเทศบริการประชาชน

ราชบุรีเมืองและอำเภอโดยมีสมุหเทศาภิบาลผู้ว่าราชการเมืองและนายอำเภอเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาข้าราชการและดูแลทุกข์สุขของประชาชนในเขตท้องที่นั้นๆ

คนราชบุรีที่เราดูแล

10

อำเภอ

111

อปท.

5,196

พื้นที่ ตร.กม.

869,238

ประชากร