มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ประเภทบริหารท้องถิ่น
23/1/2566
ประภทอำนวยการท้องถิ่น
23/1/2566
ประเภทวิชาการ
23/1/2566
ประเภททั่วไป
25/1/2566