การส่งบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเข้ารับการอบรมโดยหน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด