การนำแนวทางพฤติกรรมทางจริยธรรม มาใช้ประกอบในกระบวนการบริหารงานบุคคล ฯ (4) และ การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ 2566

Download File
30/11/542
การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ 2566
28/4/2566