ข้อมูลบุคลากรฝ่ายราชการ

หน่วยงานสำนักปลัด

...
นางสาวธีรวรรณ ชื่นจับจิตร
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
...
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
...
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
...
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
...
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
...
นางอาสยา บุญชูวงศ์
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว