ข้อมูลบุคลากรฝ่ายราชการ

หน่วยงานกองยุทธศาสตร์

...
ว่าง
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
...
นางณภัทร ฉายแก้ว
หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน
...
นางสาวนัฏฐิรา เนียมรักษา
หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
...
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและเงินอุดหนุน
...
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์