ข้อมูลบุคลากรฝ่ายราชการ

หน่วยงานกองคลัง

...
นางอภิสรา นิคมรัตน์
ผู้อำนวยการกองคลัง
...
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
...
นางสุมณฑา ทองใหญ่
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
...
นางอัจฉราภรณ์ ตัณฑะเตมีย์
หัวหน้าฝ่ายจัดหาวัสดุ
...
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้