ข้อมูลบุคลากรฝ่ายราชการ

หน่วยงานกองช่าง

...
นายสมเจตน์ วีรไตรกรสกุล
ผู้อำนวยการสำนักช่าง
...
ว่าง
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้างฯ
...
ว่าง
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
...
นายทวิช โพธิ์สว่าง
ผู้อำนวยการส่วนการโยธา
...
นายถนอมชัย ลิขิตไพบูลย์กิจ
หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล
...
นายณัฐพงค์ จามคำแก้ว
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ
...
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป