ข้อมูลบุคลากรฝ่ายราชการ

หน่วยงานกองการเจ้าหน้าที่

...
นางนลินกาญจน์ ส้มเขียวหวาน
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
...
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
...
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม
...
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง