แบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์มขอโอนส่วนราชการ
23/7/2567
คำขอจดทะเบียนสถานการค้า (น้ำมัน)
13/7/2566
แบบระเบียนโรงแรม (ใช้สำหรับยื่นครั้งแรกและทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง)
13/7/2566
คำขอย้ายสถานการค้า เลิก โอนหรือหยุดกิจการชั่วคราว
13/7/2566
แบบรายงานลูกหนี้ค้างชำระค่าเช่าห้องพัก
13/7/2566
แบบชำระค่าธรรมเนียมจากผู้พักในโรงแรม (ประจำเดือน)
13/7/2566
แบบชำระภาษีน้ำมัน/ก๊าซ (ประจำเดือน)
13/7/2566
แบบชำระภาษียาสูบ (ประจำเดือน)
13/7/2566
รายละเอียด ชื่อคำร้องทั้งหมด
27/9/2565
ใบคำร้อง เพื่อขอข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
27/9/2565
แบบบันทึกคำร้อง ร้องเรียน ขอความช่วยเหลือ
27/9/2565
แบบคำร้องขอปรึกษาปัญหาข้อกฎหมาย
27/9/2565
บันทึกการให้คำปรึกษาและความเห็นทางกฎหมายกับส่วนราชการ
27/9/2565
คำร้องขอข้อมูลข่าวสาร อบจ.ราชบุรี
27/9/2565