ระเบียบ/กฎหมายน่ารู้

คู่มือการดำเนินการแก้ไขปัญหาการร้องทุกข์ ร้องเรียน ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
08/3/2567
คู่มือการจัดทำ MOU ท้องถิ่น
06/3/2567
แบบตัวอย่างโครงการ พร้อมแนวทางการขอสนับสนุนงบประมาณ
16/2/2567
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการช่วยเหลือการปฏิบัติงานและการสังเกตการณ์ในการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒
16/11/2566
พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
16/11/2566
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. 2562
16/11/2566
แนวทางปฏิบัติการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้
07/11/2566
คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ
07/11/2566
คู่มืองานธุรการ
07/11/2566
คู่มือการใช้ที่ราชพัสดุ
07/11/2566
คู่มือ การอนุมัติ อนุญาต ขอใช้พื้นที่จากส่วนราชการ
07/11/2566
คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
01/11/2566
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
02/10/2566
กฎกระทรวงการจัดหาประโยชน์ พ.ศ. 2564
20/9/2566
กฎกระทรวงการขอใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2563
20/9/2566
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
11/4/2566
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
31/3/2566
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
31/3/2566
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
31/3/2566
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น
31/3/2566
กฏหมายที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
29/3/2566
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 และกฏกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
20/4/2566
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
29/3/2566