โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รพสต

รพ.สต.บ้านญวน
รพ.สต.ห้วยไผ่
รพ.สต.น้ำพุ
รพ.สต.ท่าราบ
รพ.สต.คุ้งน้ำวน
รพ.สต.บ้านไร่
รพ.สต.บ้านบางศรีเพชร
รพ.สต.พิกุลทอง
รพ.สต.สามเรือน
รพ.สต.พงสวาย

รพ.สต.ปากแรต
รพ.สต.บ้านหนองไม้เฝ้า
รพ.สต.สัมมาราม
รพ.สต.บ้านหนองไก่ขัน
รพ.สต.เบิกไพร
รพ.สต.บ้านบางพัง
รพ.สต.ลาดบัวขาว

รพ.สต.บ้านดอนแฉลบ
รพ.สต.คลองข่อย
รพ.สต.บ้านหาดสำราญ
รพ.สต.บ้านบางกะโด
รพ.สต.ดอนทราย
รพ.สต.บ้านน้ำตก
รพ.สต.คลองตาคต
รพ.สต.บ้านเขาแหลม
รพ.สต.บ้านหนองตาพุด
รพ.สต.บ้านเขาราบ
รพ.สต.เขาชะงุ้ม
รพ.สต.ธรรมเสน
รพ.สต.ท่าชุมพล
รพ.สต.บางโตนด
รพ.สต.บ้านหนองใยบัว
รพ.สต.นางแก้ว
รพ.สต.ชำแระ
รพ.สต.บ้านไร่
รพ.สต.บ้านเลือก
รพ.สต.บ้านหนองรี
รพ.สต.ดอนกระเบื้อง
รพ.สต.บ้านหนองสองห้อง
รพ.สต.สร้อยฟ้า
รพ.สต.หนองโพ
รพ.สต.เตาปูน

รพ.สต.ดำเนินสะดวก
รพ.สต.ท่านัด
รพ.สต.ขุนพิทักษ์
รพ.สต. บัวงาม-โพหัก
รพ.สต.ดอนไผ่
รพ.สต.บ้านปากคลอง
อำเภอบางแพ จำนวน 2 แห่ง
รพ.สต.ดอนคา
รพ.สต.บ้านดอนใหญ่

รพ.สต.ทุ่งหลวง
รพ.สต.วังมะนาว
รพ.สต.ดอนทราย
รพ.สต.หนองกระทุ่ม
รพ.สต.บ้านเขาดิน
รพ.สต.ป่าไก่
รพ.สต.วัดยางงาม
รพ.สต.อ่างหิน
รพ.สต.บ้านนาคอก
รพ.สต.ยางหัก
รพ.สต.บ้านหินสี
รพ.สต.ไทยประจัน
รพ.สต.ห้วยยางโทน
รพ.สต.วันดาว
รพ.สต.บ้านวังปลาช่อน

รพ.สต.รางบัว
รพ.สต.บ้านหนองไผ่

รพ.สต.บ้านถ้ำหิน
รพ.สต. บ้านกล้วย

รพ.สต.บ้านคา
รพ.สต.บ้านพุน้ำร้อน
รพ.สต.บ้านหนองน้ำขุ่น
รพ.สต.หนองพันจันทร์
รพ.สต.บ้านโป่งเจ็ด
รพ.สต.บ้านหนองจอก
รพ.สต.บ้านบึง
รพ.สต.บ้านโป่งกระทิงล่าง
รพ.สต.บ้านห้วยสวนพลู

รพ.สต.เกาะศาลพระ