สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสน

สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสน

สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสน

     เมื่อปี พ.ศ.2537 คณะกรรมการสภาตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ได้มีหนังสือ ถึงสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาประทับช้าง 
ขอให้พิจารณาดำเนินการบริเวณพื้นที่เขาสน ซึ่งเป็นป่าสงวนแห่งชาติฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี ซึ่งเดิมเป็นเหมืองแร่ และสิ้นสุดสัมปทาน
ในปี พ.ศ.2535 โดยในขณะนั้นมีนายทุนพยายามที่จะขอใช้ประโยชน์พื้นที่ จึงขอให้สถานีฯเขาประทับช้าง จัดตั้งสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า 
อันจะเป็นประโยชน์ต่อราชการและประชาชนรอบพื้นที่ สถานี ฯ เขาประทับช้าง ได้ดำเนินการสำรวจ และเห็นว่าพื้นที่บริเวณเขาสน
ซึ่งเป็นหุบเขา มีความเหมาะสมในการจัดตั้งสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า จึงได้มีหนังสือถึงกองการอนุญาตตรวจสอบการขอใช้ประโยชน์พื้นที่
จนได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมป่าไม้ ให้ใช้พื้นที่บริเวณเขาสน เนื้อที่ 2,180 ไร่ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2537 โดยใช้ชื่อหน่วยงานเป็นสถานี
วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาประทับช้าง (ส่วนแยกเขาสน) ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสน สังกัดกลุ่มงาน
เพาะเลี้ยงสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     สวนสัตว์ในหุบเขา ดูแลโดยหน่วยงานราชการ เนื่องด้วยทำเลที่มีความเหมาะสมสำหรับตั้งเป็นสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าและยังเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวเปิดให้ประชาชนเข้าชมฟรี ภายในมีสัตว์ป่าหลายชนิด สัตว์ที่รับเข้ามาดูแลส่วนใหญ่เป็นสัตว์ที่จำเป็นต้องได้รับการ
จัดการ เช่น สัตว์ที่ได้จากการจับกุมการลักลอบค้าสัตว์ป่า เป็นต้น


กิจกรรมที่น่าสนใจ

- เพลิดเพลินกับการให้อาหารสัตว์ในสถานีฯ

- พักผ่อนเดินเล่นในบรรยากาศสวนป่า เนื้อที่ 2,180 ไร่


เปิดบริการ : ให้บริการวันศุกร์ -​ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา 8.00 -​16.00 น.

ติดต่อสอบถามข้อมูล : โทร. 081 705 4278

Facebook : สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสน จังหวัดราชบุรี