งานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2567

การประชาสัมพันธ์

การปฎิสัมพันธ์ข้อมูล

การบริหารงาน (ITA)

การจัดซื้อจัดจ้าง

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การส่งเสริมความโปร่งใส

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การดำเนินการเพื่อป้องกันทุจริต

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม