ข้อมูลฝ่ายบริหาร

...
นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
โทร 032338605 ต่อ 21
...
นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
โทร 032338605 ต่อ 25
...
นายชิตสกนธ์ รังษีเสริมสุข
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
โทร 032338605 ต่อ 22
...
นายดุสิต จิรภัทรากร
เลขานุการนายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดราชบุรี
โทร 032338605 ต่อ 14
...
นายกฤษณะ พลอยชุม
เลขานุการนายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดราชบุรี
โทร 0854255234
...
นายวรวัฒน์ น้อยโสภา
เลขานุการนายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดราชบุรี
โทร 032338605 ต่อ 15
...
นายณัฐปภัสร์ เกสร์ชัยมงคล
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดราชบุรี
โทร 0944161616
...
นายพิสิษฐ์ นิติกาญจนา
ที่ปรึกษาพิเศษนายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดราชบุรี
โทร 032338605 ต่อ 18
...
นายชาคริสณ์ กรปัญญากุล
ที่ปรึกษาพิเศษนายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดราชบุรี
โทร 0632279947
...
พล.ต.ต.ณัชชัชพงศ์ ศศลักษณานนท์
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านกฎหมาย และการบริหารราชการ
โทร 032338605 ต่อ 17