ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/9/3109
ประกวดราคาซื้อรถบดล้อยางขับเคลื่อนในตัว ๙ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08/9/3109
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างรถขุดตีนตะขาบ (บูมยาว) จำนวน ๓ คัน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08/9/3109
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/9/3109
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/9/3109
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬาอเนกประสงค์ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์) ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
06/9/3109
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/9/3109
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/9/3109
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/9/3109
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (โครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565)
31/8/3109
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ห้องน้ำ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/8/2566
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ รถบดล้อยาง จำนวน 1 คัน
29/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/8/2566
ประกาศ การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565
29/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาลทางเข้า สำนักสงฆ์เขาศิลาลอย หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/8/2566
ยกเลิก โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาไร่เดียว - หนองหญ้ากอง หมู่ที่ 11 บ้านนาไร่เดียว ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/8/2566
ยกเลิก โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโชคพิชิตฟาร์ม - ท่าเคย หมู่ที่ 10 บ้านหนองหิน ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/8/2566
ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างรถขุดตีนตะขาบ (บูมยาว) จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบัสปรับอากาศของโรงเรียนองค์การบริหารส่วน จังหวัดราชบุรี (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/8/2566
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ค่าก่อสร้างลู่วิ่งสนามกรีฑายางสังเคราะห์ภายในสนามกีฬา หมู่ที่ ๗ ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
28/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงานด้านช่างโยธา จำนวน ๒ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยางแอสฟัลต์คอนกรีต (ชนิด Hot Mix AC.๖๐-๗๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยางแอสฟัลต์คอนกรีต (ชนิด Hot Mix AC.๖๐-๗๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยางแอสฟัลต์คอนกรีต (ชนิด Hot Mix AC.๖๐-๗๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยางแอสฟัลต์คอนกรีต (ชนิด Hot Mix AC.๖๐-๗๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยางแอสฟัลต์คอนกรีต (ชนิด Hot Mix AC.๖๐-๗๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยางแอสฟัลต์คอนกรีต (ชนิด Hot Mix AC.๖๐-๗๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทยาง CMS-๒h (Cationic Medium Setting) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางแอสฟัลต์คอนกรีต (ชนิด Hot Mix AC.๖๐-๗๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุยางแอสฟัลต์คอนกรีต (ชนิด Hot Mix AC.๖๐-๗๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อยางแอสฟัลต์คอนกรีต (ชนิด Hot Mix AC.๖๐-๗๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อยางแอสฟัลต์คอนกรีต (ชนิด Hot Mix AC.๖๐-๗๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อยางแอสฟัลต์คอนกรีต (ชนิด Hot Mix AC.๖๐-๗๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อยางแอสฟัลต์คอนกรีต (ชนิด Hot Mix AC.๖๐-๗๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องระดับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถเทรลเลอร์และรถเครนเพื่อบรรทุกเรือพอนทูนกำจัดวัชพืชและขุดลอกคลองขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถเทรลเลอร์และรถเครนเพื่อบรรทุกเรือพอนทูนกำจัดวัชพืชและขุดลอกคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงานสวนสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงานทางช่างไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงานด้านช่างโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงานด้านช่างเขียนแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงานซ่อมบำรุงผิวจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงานซ่อมบำรุงผิวจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ช่วยเหลืองานเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องประชุม สำนักช่าง ชั้น ๑ (อาคาร B) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตถนนทางหลวงท้องถิ่นสาย รบ.ถ๑-๐๐๒๙ บ้านอู่ตะเภา - บ้านท่านัด ตำบลท่านัด อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเก้าอี้สนามและเครื่องออกกำลังกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคลากรตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคลากรตำแหน่งผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับใช้กับรถซ่อมบำรุงผิวถนนลาดยางแบบสำเร็จรูปชนิดเร่งด่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทยาง CRS-๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุยางแอสฟัลต์คอนกรีต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุยางแอสฟัลต์คอนกรีต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุหินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากรตำแหน่งผู้ช่วยเหลืองานเอกสาร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถเทรลเลอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนสวนดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้าและความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถเทรลเลอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงานสวนสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงานทางช่างไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงานด้านช่างโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงานด้านช่างเขียนแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคลากร ตำแหน่งผู้ช่วยเหลืองานเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องหมายจราจรถนนทางหลวงท้องถิ่นที่อยู่ในความรับผิดชอบ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จำนวน ๓ สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตรวจสอบบำรุงรักษาและซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องทดสอบวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปรับปรุงลิฟต์โดยสารของอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างผู้ช่วยเหลือตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคจัดจ้างรถเทรลเลอร์และรถเครน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า
22/8/2566
ประกวดราคาซื้อรถสเปรย์ยางแอสฟัลท์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรัลปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองต้นไทร - หนองหมู หมู่ที่ ๘ บ้านหนองต้นไทร ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-idding)
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง (วัสดุสำนักงาน) จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถโดยสารมินิบัสปรับอากาศ ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ถุงมือ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซอฟต์แวร์และแอพพลิเคชั่นลิขสิทธิ์ จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/8/2566
ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อรถซ่อมบำรุงพื้นผิวถนนลาดยางแบบสำเร็จรูป จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09/8/2566
ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อรถสเปรย์ยางแอสฟัลท์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องฟอกอากาศ) จำนวน ๗ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/8/2566
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 จำนวน 30 เครื่อง
03/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านกล้วย-หนองต้นไทร หมู่ที่ ๘ บ้านหนองต้นไทร ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/7/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้) จำนวน ๓ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/7/2566
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2566)
27/7/2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาลทางเข้าสำนักสงฆ์เขาศิลาลอย หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/7/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งผู้ช่วยเหลืองานทะเบียนและทรัพย์สิน จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/7/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/7/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ดับเพลิงบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ๑๐ ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/7/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/7/2566
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ (รถซ่อมบำรุงพื้นผิวถนนลาดยางแบบสำเร็จรูป จำนวน 1 คัน)
26/7/2566
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถสเปรย์ยางแอสฟัลท์ จำนวน 1 คัน
26/7/2566
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโชคพิชิตฟาร์ม - ท่าเคย หมู่ที่ 10 บ้านหนองหิน ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
25/7/2566
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖ บ้านหนองไม้แก่น ตำบลหนองกวาง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/7/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/7/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/7/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/7/2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองต้นไทร - หนองหมู หมู่ที่ 8 บ้านหนองต้นไทร ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13/7/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/7/2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลู่วิ่งสนามกรีฑายางสังเคราะห์ภายในสนามกีฬา หมู่ที่ 7 ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/7/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/7/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (ชุดรับแขก จำนวน ๑ ชุด) โดยวิธี
06/7/2566
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาไร่เดียว-หนองหญ้ากอง หมู่ที่11 บ้านนาไร่เดียว ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
05/7/2566
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโชคพิชิตฟาร์ม-ท่าเคย หมู่ที่10 บ้านหนองหิน ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
05/7/2566
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตคอนกรีต สายบ้านนายสังวาล แก้วเกตุ ถึงบ้านนายชูศักดิ์ เกตุมณี หมู่ที่ 11 ตำบลธรรมเสณ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
05/7/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/7/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/7/2566
ประกวดราคาซื้อรถบัสปรับอากาศของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05/7/2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านกล้วย - หนองต้นไทร หมู่ที่ 8 บ้านหนองต้นไทร ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/6/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/6/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/6/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/6/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/6/2566
ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลู่วิ่งสนามกรีฑายางสังเคราะห์ภายในสนามกีฬา หมู่ที่ 7 ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/6/2566
ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖ บ้านหนองไม้แก่น ตำบลหนองกวาง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/6/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/6/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/6/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/6/2566
ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบัสปรับอากาศของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19/6/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ยี่ห้อ SHARP รุ่น MX-M๔๕๓U รหัสพัสดุ ๐๘ ๔๑๗-๕๕-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/6/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/6/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/6/2566
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองต้นไทร - หนองหมู ม.8 บ้านหนองต้นไทร ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
15/6/2566
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านกล้วย - หนองต้นไทร ม.8 บ้านหนองต้นไทร ต.ป่าหวายอ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
15/6/2566
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลู่วิ่งสนามกรีฑายางสังเคราะห์ภายในสนามกีฬา ม.7 ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
15/6/2566
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านหนองไม้แก่น ตำบลหนองกวาง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
15/6/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (ชุดแบตเตอรี่และอะไหล่สำรองสำหรับโดรน จำนวน ๑ ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/6/2566
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้) จำนวน ๓ คัน ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08/6/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/6/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/6/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/6/2566
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (โครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (M66050020169) จำนวน 2 รายการ
25/5/2566
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
25/5/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมถนนและไหล่ทางตามโครงการถ่ายโอนภารกิจฯ ถนนทางหลวงท้องถิ่น รบ.ถ ๑-๐๐๐๔ สายบ้านสวนผึ้ง–บ้านห้วยม่วง ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/5/2566
ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้) จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/5/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ชุดทดสอบสารเสพติด จำนวน ๒,๐๐๐ ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/5/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/5/2566
ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบัสปรับอากาศของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15/5/2566
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬาอเนกประสงค์ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์) ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15/5/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โดรนถ่ายภาพพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/5/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องบันทึกเสียง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/5/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/5/2566
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้) จำนวน ๓ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12/5/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/5/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/5/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/5/2566
ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการรถกวาดถนนชนิดลากจูง
28/4/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/4/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ๔๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/4/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยอันตรายจากชุมชน ตามโครงการบริหารจัดการขยะอันตรายจากชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/4/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/4/2566
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึงมีนาคม พ.ศ. 2566)
26/4/2566
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบัสปรับอากาศ ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์) ไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน)
26/4/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/4/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/4/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/4/2566
ประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสารมินิบัสปรับอากาศของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/4/2566
ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้) จำนวน ๓ คัน ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/4/2566
ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมถนนและไหล่ทางตามโครงการถ่ายโอนภารกิจฯ ถนนทางหลวงท้องถิ่น รบ.ถ1-0004 สายบ้านสวนผึ้ง-บ้านห้วยม่วง ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/4/2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬาอเนกประสงค์ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์) ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31/3/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๔ รายการ ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31/3/2566
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถโดยสารมินิบัสปรับอากาศ ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์) จำนวน 1 คัน
31/3/2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2566 (แบบสขร.1)
31/3/2566
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถพยาบาล(รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน จำนวน 3 คัน
30/3/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุยางแอสฟัลต์คอนกรีต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66037408240)
29/3/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างรถเทรลเลอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66037414716)
29/3/2566
ประกาศราคากลางการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/3/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการ สงกรานต์ อบจ.ราชบุรี เฟสติวัล ถนนยอดเขาแก่นจันทน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/3/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/3/2566
ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมถนนและไหล่ทางตามโครงการถ่ายโอนภารกิจฯ ถนนทางหลวง ท้องถิ่น รบ.ถ ๑-๐๐๐๔ สายบ้านสวนผึ้ง–บ้านห้วยม่วง ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี (ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)
24/3/2566
ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬาอเนกประสงค์ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์) ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/3/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66037299586)
22/3/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์พร้อมห้องน้ำ หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20/3/2566
ประกาศราคากลางการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/3/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตู้ล็อคเกอร์บานเดี่ยว จำนวน ๑๔ ตู้
20/3/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/3/2566
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
15/3/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถดับเพลิงและเครื่องจักรกลสาธารณภัย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/3/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/3/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/3/2566
การประกวดราคาจ้างตามโครงการ “สงกรานต์ อบจ.ราชบุรี เฟสติวัล ถนนยอดเขาแก่นจันทน์” องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (ถนนคนเล่นน้ำ ภูเขามังกร “Dragon Mountain Street) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/3/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/3/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/3/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เครื่องเขียน อุปกรณ์ ตามโครงการประชาสัมพันธ์ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด จากผู้พักในโรงแรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/3/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง (วัสดุสำนักงาน) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/3/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/3/2566
ประกาศราคากลางโครงการ
09/3/2566
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (M66030004732) จำนวน 1 รายการ
08/3/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบำรุงรักษาซ่อมแซมถนนและไหล่ทางตามโครงการถ่ายโอนภารกิจฯ ถนนทางหลวงท้องถิ่น รบ.ถ.๑-๐๐๐๕ สายบ้านบ่อ-บ้านวังน้ำเขียว ตำบลท่าเคย ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03/3/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Overlay) สายเขาพระเอก-หนองกอก หมู่ที่ ๘,๙ ตำบลทุ่งหลวง เชื่อมต่อตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03/3/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/3/2566
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๔ รายการ ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/2/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/2/2566
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องตีเส้นถนนแบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ (เครื่องตีเส้นถนนแบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ จํานวน ๑ เครื่อง ,เตาต้มสีแบบฮอทออยล์ระบบเฟือง จำนวน ๑ เครื่อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/2/2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (แบบสขร.1)
28/2/2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์พร้อมห้องน้ำ หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/2/2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2566 (แบบสขร.1)
23/2/2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2565 (แบบสขร.1)
23/2/2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 (แบบสขร.1)
23/2/2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2565 (แบบสขร.1)
23/2/2566
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายห้วยสำโรง-โป่งยอ หมู่ที่ 13 ตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/2/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดมือถือ ขนาด ๕ วัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/2/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๑๓, หมู่ที่ ๓ สายรางเฆ่ - ท่าลาบ - แก้มอ้น ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/2/2566
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
17/2/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/2/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุยางแอสฟัลต์คอนกรีต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/2/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/2/2566
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/2/2566
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม) โครงการตามบัญชีการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ (M๖๖๐๒๐๐๑๐๗๓๕)
14/2/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนไผ่งาม - อยู่สุข - ท่านัด หมู่ที่ ๓ ตำบลท่านัด เชื่อมต่อตำบลดอนกรวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14/2/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13/2/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/2/2566
ประกวดราคาซื้อเครื่องตีเส้นถนนแบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ (เครื่องตีเส้นถนนแบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ จํานวน ๑ เครื่อง ,เตาต้มสีแบบฮอทออยล์ระบบเฟือง จำนวน ๑ เครื่อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03/2/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบ แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางหลวงท้องถิ่น รบ.ถ. ๑๕ - ๐๓๒ (หนองเด่น - ทุ่งหลวง) หมู่ที่ ๓, ๖, ๑๔ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03/2/2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบำรุงรักษาซ่อมแซมถนนและไหล่ทางตามโครงการถ่ายโอนภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ถนนทางหลวงท้องถิ่นสาย รบ.ถ.1-0040 สายบ้่านฆ้อง-บ้านหนองกลางแตง ตำบลบ้านฆ้อง ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02/2/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/2/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/1/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/1/2566
31/1/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/1/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพัฒนาเหมืองจารุณี หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยน้ำใส เชื่อมต่อหมู่ที่ ๓ บ้านร่องเจริญ ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/1/2566
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 1 โครงการ (M66010016737)
27/1/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการชุดผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/1/2566
ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการเครื่องตีเส้นถนนแบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
25/1/2566
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 รายการ ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูล อุปถัมภ์)
25/1/2566
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565)
23/1/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/1/2566
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) (M66010016737)
20/1/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายต้นหว้า-นายแก่น หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20/1/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๗ ตำบลวังมะนาว อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20/1/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เรือกำจัดวัชพืช (เรือกำจัดวัชพืช จำนวน ๑๕ ลำ และชุดเครื่องหางเรือ จำนวน ๑๕ ชุด) โดยวิธีคัดเลือก
18/1/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/1/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/1/2566
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายห้วยสำโรง-โป่งยอ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
16/1/2566
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OVERLAY) สายเขาพระเอก - หนองกอก หมู่ที่ ๘,๙ ตำบลทุ่งหลวง เชื่อมต่อตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13/1/2566
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนไผ่งาม-อยู่สุข-ท่านัด หมู่ที่ ๓ ตำบลท่านัด เชื่อมต่อตำบลดอนกรวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13/1/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/1/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณทางแยกชลประทานสาย รบ. ๓๐๕๔ บ้านหนองบัว-บ้านท่าตะคร้อ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองบัวเชื่อมต่อหมู่ที่ ๓ บ้านบ่อตะคร้อ ตำบลบ่อกระดาน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13/1/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/1/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์บัตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/1/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/1/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/1/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/1/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องหมายจราจรถนนทางหลวงท้องถิ่นที่อยู่ในความรับผิดชอบ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จำนวน ๓ สายทาง
10/1/2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบำรุงรักษาซ่อมแซมถนนและไหล่ทางตามโครงการถ่ายโอนภารกิจฯ ถนนทางหลวงท้องถิ่น รบ.ถ.๑-๐๐๐๕ สายบ้านบ่อ-บ้านวังน้ำเขียว ตำบลท่าเคย ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/1/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/1/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/1/2566
ประกาศราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
06/1/2566
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2565) จำนวน 2 โครงการ (E65120018049)
05/1/2566
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (โครงการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่) จำนวน 3 รายการ (M65120023472)
05/1/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านพุลุ้ง - เขาแดง หมู่ที่ ๙ ตำบลเข้าชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05/1/2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๑๓, หมู่ที่ ๓ สายรางเฆ่ - ท่าลาบ - แก้มอ้น ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05/1/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ สายลำทอแพ ตำบลดอนทราย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05/1/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/1/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๙ สายวิทยาลัยเกษตรทุ่งสามเส้า - ชนเขต หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองกวาง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03/1/2566
ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนไผ่งาม-อยู่สุข-ท่านัด หมู่ที่ ๓ ตำบลท่านัด เชื่อมต่อตำบลดอนกรวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/12/2565
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบำรุงรักษาซ่อมแซมถนนและไหล่ทางตามโครงการถ่ายโอนภารกิจฯ ถนนทางหลวงท้องถิ่น รบ.ถ.๑-๐๐๐๕ สายบ้านบ่อ-บ้านวังน้ำเขียว ตำบลท่าเคย ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/12/2565
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำป้ายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/12/2565
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายห้วยสำโรง-โป่งยอ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/12/2565
ประกวดราคาปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 ตำบลวังมะนาว อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/12/2565
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Overlay) สายเขาพระเอก-หนองกอก หมู่ที่ 8,9 ตำบลทุ่งหลวง เชื่อมต่อตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/12/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งผู้ช่วยเหลืองานเอกสาร จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/12/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งผู้ช่วยเหลืองานพัสดุ จำนวน ๒ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/12/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/12/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/12/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณสายท้าวอู่ทองจุดเริ่มต้นโครงการ จากโค้งข้างโรงเรียนวัดวิมลมรรคารามถึงสะพานสูงข้ามทางรถไฟ หมู่ที่ ๓ บ้านบ่อตะคร้อ ตำบลบ่อกระดาน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/12/2565
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 เชื่อมต่อหมู่ที่ 13, หมู่ที่ 3 สายรางเฆ่ - ท่าลาบ - แก้มอ้น ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/12/2565
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างในสายทางถนนถ่ายโอนภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ถนนทางหลวงท้องถิ่นสาย รบ.ถ. ๑-๐๐๐๗ สายบ้านชัฎป่าหวาย-บ้านหนองจอก ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/12/2565
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางหลวงท้องถิ่น รบ.ถ. ๑๕ - ๐๓๒ (หนองเด่น - ทุ่งหลวง) หมู่ที่ ๓, ๖, ๑๔ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/12/2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพัฒนาเหมืองจารุณี หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยน้ำใส เชื่อมต่อหมู่ที่ ๓ บ้านร่องเจริญ ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/12/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหมู่มอญ - บ้านรางจิก หมู่ที่ ๘ ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/12/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกต้นโพธิ์ (ส่วนที่ ๒ ) หมู่ที่ ๒ ตำบลสามเรือน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/12/2565
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างในสายทางถนนถ่ายโอนภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ถนนทางหลวงท้องถิ่นสาย รบ.ถ. ๑ - ๐๐๓๑ บ้านห้วยน้อย - บ้านหนองตาจอน ตำบลอ่างหิน ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/12/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องออกกำลังกายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/12/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/12/2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ (ฉบับปรับปรุง)
15/12/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโป่งน้ำดูด หมู่ที่ ๒ บ้านกล้วย ตำบลป่าหวาย เชื่อมต่อหมู่ที่ ๔ บ้านนาขุนแสน ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15/12/2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายต้นหว้า-นายแก่น หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14/12/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/12/2565
ประกาศราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องหมายจราจร ถนนทางหลวงท้องถิ่นที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จำนวน 3 สายทาง
07/12/2565
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอส ฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณทางแยกชลประทาน สายรบ.๓๐๕๔ บ้านหนองบัว – บ้านท่าตะคร้อ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองบัวเชื่อมต่อหมู่ที่ ๓ บ้านบ่อตะคร้อ ตำบลบ่อกระดาน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07/12/2565
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพัฒนาเหมืองจารุณี หมู่ที่ 8 บ้านห้วยน้ำใส เชื่อมต่อหมู่ที่ 3 บ้านร่องเจริญ ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07/12/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน หมู่ที่ ๕ ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02/12/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น ชนิดรถข้ามได้พร้อมก่อสร้าง กันกัดเซาะตลิ่ง หมู่ที่ ๑๑ บ้านพุบอนล่าง ตำบลบ้านบึง เชื่อมต่อหมู่ที่ ๓ บ้านหนองแดง ตำประกาศผู้ชบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
02/12/2565
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางหลวงท้องถิ่น รบ.ถ.15 - 032 (หนองเด่น - ทุ่งหลวง) หมู่ที่ 3,6,14 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02/12/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/11/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/11/2565
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านพุลุ้ง - เขาแดง หมู่ที่ ๙ ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
30/11/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/11/2565
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างตามโครงการถนนถ่ายโอนภารกิจฯ ถนนทางหลวงท้องถิ่น รบ.ถ. ๑ - ๐๐๐๕ สายบ้านบ่อ - บ้านวังน้ำเขียว ตำบลท่าเคย ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30/11/2565
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างในสายทางถนนถ่ายโอนภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ถนนทางหลวงท้องถิ่นสาย รบ.ถ. ๑-๐๐๐๓ บ้านชัฎป่าหวาย-บ้านหนองหม้อข้าว ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30/11/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/11/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง (วัสดุสำนักงาน) จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/11/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/11/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/11/2565
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ สายลำทอแพ ตำบลดอนทราย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
29/11/2565
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายต้นหว้า-นายแก่น หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29/11/2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๙ สายวิทยาลัยเกษตรทุ่งสามเส้า - ชนเขต หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองกวาง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25/11/2565
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณสายท้าวอู่ทองจุดเริ่มต้นโครงการ จากโค้งข้างโรงเรียนวัดวิมลมรรคารามถึงสะพานสูงข้ามทางรถไฟ หมู่ที่ ๓ บ้านบ่อตะคร้อ ตำบลบ่อกระดาน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25/11/2565
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกต้นโพธิ์ (ส่วนที่ ๒) ตำบลสามเรือน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24/11/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายพุหวาย -ไทยประจัน หมู่ที่ ๔-๕ ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24/11/2565
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณทางแยกชลประทานสาย รบ. 3054 บ้านหนองบัว-บ้านท่าตะคร้อ หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัวเชื่อมต่อหมู่ที่ 3 บ้านบ่อตะคร้อ ตำบลบ่อกระดาน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/11/2565
ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างในสายทางถนนถ่ายโอนภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี รบ.ถ ๑ – ๐๐๐๕ สายบ้านบ่อ - บ้านวังน้ำเขียว ตำบลท่าเคย ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/11/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/11/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเทศบาลหลวงพ่อสด หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/11/2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหมู่มอญ - บ้านรางจิก หมู่ที่ ๘ ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/11/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
16/11/2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างในสายทางถนนถ่ายโอนภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ถนนทางหลวงท้องถิ่นสาย รบ.ถ. 1-0003 บ้านชัฎป่าหวาย-บ้านหนองหม้อข้าว ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15/11/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๗ รายการ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15/11/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกลาง-บ้านกะเหรี่ยง (จุดที่๑) หมู่ที่ ๒ บ้านโป่งกระทิงล่าง ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15/11/2565
ร่างประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางฝิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านพุลุ้ง - เขาแดง หมู่ที่ 9 ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14/11/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดในสถานที่ราชการที่อยู่ในความดูแลและรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี รวม ๕ แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14/11/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (รถเทรลเลอร์) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14/11/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองหมี-บ้านกล้วย ล็อค ๑ (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ ๔ บ้านชัฎหนองหมี ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14/11/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานที่ราชการและทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี รวม ๕ แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14/11/2565
ร่างประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 สายลำทอแพ ตำบลดอนทราย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14/11/2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโป่งน้ำดูด หมู่ที่ ๒ บ้านกล้วย ตำบลป่าหวาย เชื่อมต่อหมู่ที่ ๔ บ้านนาขุนแสน ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14/11/2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน หมู่ที่ ๕ ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14/11/2565
ประกาศเผยแพร่ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 5 รายการ
11/11/2565
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 สายวิทยาลัยเกษตรทุ่งสามเส้า - ชนเขต หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกวาง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/11/2565
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
04/11/2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน1 รายการ (M65110000792)
04/11/2565
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04/11/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/11/2565
ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างในสายทางถนนถ่ายโอนภารกิจที่อยู่ใน ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ถนนทางหลวงท้องถิ่นสาย รบ.ถ. ๑ - ๐๐๓๑ บ้านห้วยน้อย - บ้านหนองตาจอน ตำบลอ่างหิน ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02/11/2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างในสายทางถนนถ่ายโอนภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ถนนทางหลวงท้องถิ่นสาย รบ.ถ. ๑-๐๐๐๗ สายบ้านชัฎป่าหวาย-บ้านหนองจอก ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02/11/2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (โครงการใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน 4 โครงการ) (M65110001804)
02/11/2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 จำนวน 30 เครื่อง) จำนวน 1 รายการ (M65110001709)
02/11/2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (โครงการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่) จำนวน 2 รายการ (M65110001863)
02/11/2565
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เรือกำจัดวัชพืช (เรือกำจัดวัชพืช จำนวน ๑๕ ลำ และชุดเครื่องหางเรือ จำนวน ๑๕ ชุด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01/11/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/11/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดในสถานที่ราชการที่อยู่ในความดูแลและรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี รวม ๕ แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/10/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานที่ราชการ และทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี รวม ๕ แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/10/2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น ชนิดรถข้ามได้พร้อมก่อสร้างกันกัดเซาะตลิ่ง หมู่ที่ ๑๑ บ้านพุบอนล่าง ตำบลบ้านบึง เชื่อมต่อหมู่ที่ ๓ บ้านหนองแดง ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/10/2565
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (E65100026271) จำนวน 6 รายการ
27/10/2565
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(E65100025792) จำนวน2โครงการ
27/10/2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเทศบาลหลวงพ่อสด หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/10/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบำรุงรักษาซ่อมแซมถนนและไหล่ทางตามโครงการถ่ายโอนภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ถนนทางหลวงท้องถิ่นสาย รบ.ถ.๑-๐๐๔๐ สายบ้่านฆ้อง-บ้านหนองกลางแตง ตำบลบ้านฆ้อง ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/10/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบำรุงรักษาซ่อมแซมถนนและไหล่ทางตามโครงการถ่ายโอนภารกิจฯ ถนนทางหลวงท้องถิ่น รบ.ถ ๑ - ๐๐๐๔ สายบ้านสวนผึ้ง - บ้านห้วยม่วง ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/10/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกลาง-บ้านกะเหรี่ยง (จุดที่ ๒) หมู่ที่ ๒ บ้านโป่งกระทิงล่าง ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/10/2565
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโป่งน้ำดูด หมู่ที่ 2 บ้านกล้วย ตำบลป่าหวาย เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 บ้านนาขุนแสน ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/10/2565
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานที่ราชการและทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี รวม ๕ แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20/10/2565
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดในสถานที่ราชการที่อยู่ในความดูแลและรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี รวม ๕ แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20/10/2565
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างในสายทางถนนถ่ายโอนภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ถนนทางหลวงท้องถิ่นสาย รบ.ถ. 1-0007 สายบ้านชัฎป่าหวาย-บ้านหนองจอก ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20/10/2565
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างในสายทางถนนถ่ายโอนภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ถนนทางหลวงท้องถิ่นสาย รบ.ถ. 1 - 0031 บ้านห้วยน้อย - บ้านหนองตาจอน ตำบลอ่างหิน ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20/10/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านนายทองสุข ชนะหุตานนท์ ถึงบ้านนายเปียก จันทร์อ่อน หมู่ที่ ๗ ตำบลขุนพิทักษ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดยวิธีคัดเลือก
20/10/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งสัญญาณไฟจราจร (แดง-เหลือง-เขียว) บริเวณทางแยกถนนหนองกลางแตงตัดถนนคลองชลประทาน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20/10/2565
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างตามโครงการถนนถ่ายโอนภารกิจฯ ถนนทางหลวงท้องถิ่น รบ.ถ. ๑ - ๐๐๐๕ สายบ้านบ่อ - บ้านวังน้ำเขียว ตำบลท่าเคย ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20/10/2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองหมี-บ้านกล้วย ล็อค ๑ (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ ๔ บ้านชัฎหนองหมี ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19/10/2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน43 รายการ (M65100010236)
18/10/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬาอเนกประสงค์ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12/10/2565
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น ชนิดรถข้ามได้พร้อมก่อสร้างกันกัดเซาะตลิ่ง หมู่ที่ 11 บ้านพุบอนล่าง ตำบลบ้านบึง เชื่อมต่อหมู่ที่ 3 บ้านหนองแดง ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12/10/2565
ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างในสายทางถนนถ่ายโอนภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี รบ.ถ ๑ – ๐๐๐๕ สายบ้านบ่อ - บ้านวังน้ำเขียว ตำบลท่าเคย ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12/10/2565
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2565)
12/10/2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกลาง-บ้านกะเหรี่ยง (จุดที่๑) หมู่ที่ ๒ บ้านโป่งกระทิงล่าง ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/10/2565
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายพุหวาย-ไทยประจัน หมู่ที่ ๔-๕ ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
10/10/2565
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดในสถานที่ราชการที่อยู่ในความดูแลและรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จำนวน 5 แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
06/10/2565
ราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยเฝ้าสถานที่ราชการและทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี รวม 5 แห่ง
05/10/2565
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๗ รายการ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05/10/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04/10/2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน2 รายการ (M65100003342)
05/10/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานดับเพลิงประจำศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จำนวน ๖ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/9/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานที่ราชการและทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี รวม ๕ แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/9/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งผู้ช่วยเหลืองานเอกสาร จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/9/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาบุคลากร ตำแหน่งผู้ช่วยเหลืองานพัสดุ จำนวน ๒ อัตรา
30/9/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยเฝ้าสถานที่ดูแลความเรียบร้อยในบริเวณอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และพื้นที่โดยรอบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/9/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการแม่บ้านรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดราชบุรี จำนวน ๕ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/9/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดในสถานที่ราชการที่อยู่ในความดูแลและรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี รวม ๕ แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/9/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/9/2565
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เรือกำจัดวัชพืช (เรือกำจัดวัชพืช จำนวน ๑๕ ลำ และชุดเครื่องหางเรือ จำนวน ๑๕ ชุด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒)
27/9/2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกลาง-บ้านกะเหรี่ยง (จุดที่ ๒) หมู่ที่ ๒ บ้านโป่งกระทิงล่าง ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/9/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/9/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (รถเข็นอเนกประสงค์และโทรศัพท์ไร้สาย) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/9/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านโพธิ์ ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26/9/2565
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (รถเทรลเลอร์) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26/9/2565
ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA และจอรับภาพเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/9/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/9/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/9/2565
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายพุหวาย-ไทยประจัน หมู่ที่ 4-5 ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/9/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/9/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ (เรือพอนทูนกำจัดวัชพืชและขุดลอกคลอง จำนวน ๑ ลำ และรถขุดไฮดรอลิคชนิดตีนตะขาบ (บูมยาว) จำนวน ๑ คัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/9/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มแบบบรรจุขวด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/9/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/9/2565
ราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (รถเทรลเลอร์) จำนวน 1 คัน
22/9/2565
ยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ
22/9/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบก่อสร้างศูนย์บริการคลินิกพิเศษ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
22/9/2565
ประกวดราคาจ้างติดตั้งสัญญาณไฟจราจร (แดง-เหลือง-เขียว) บริเวณทางแยกถนนหนองกลางแตงตัดถนนคลองชลประทาน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/9/2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบำรุงรักษาซ่อมแซมถนนและไหล่ทางตามโครงการถ่ายโอนภารกิจฯ ถนนทางหลวงท้องถิ่น รบ.ถ 1 - 0004 สายบ้านสวนผึ้ง - บ้านห้วยม่วง ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/9/2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬาอเนกประสงค์ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/9/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ (เรือพอนทูนกำจัดวัชพืช จำนวน ๑ ลำ และรถขุดไฮดรอลิคชนิดตีนตะขาบ (บูมยาว) จำนวน ๑ คัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/9/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องทำลายเอกสาร) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/9/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/9/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร A๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/9/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องดูดฝุ่น) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/9/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ (ค่าวัสดุรัฐพิธี) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/9/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/9/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/9/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/9/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/9/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/9/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกน้ำ (ดีเซล) ๖ ล้อ จำนวน ๒ คัน (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/9/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. สายคีรีวงค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยยางโทน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โดยวิธีคัดเลือก
22/9/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลพร้อมอัฒจันทร์ประจำตำบลท่าเคย หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองหิน ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยวิธีคัดเลือก
22/9/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต ๑๒ เดือน และค่าโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/9/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/9/2565
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) จำนวน 30 โครงการ
22/9/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (รายไตรมาส) 2564
21/9/2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564)
21/9/2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562)
21/9/2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดราชบุรี แห่งที่2 (รหัสแผนP64120016401)
21/9/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/9/2565
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) จำนวน 30 โครงการ ป
21/9/2565