แผนยุทธศาสตร์

แผนพัฒนาการศึกษาเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2566 – 2570 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
08/5/2566
แผนพัฒนาการศึกษาเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 – 2570 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
19/12/2565
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (พ.ศ. 2566 – 2570)
18/11/2565