แผนยุทธศาสตร์

แผนพัฒนาการศึกษาเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2566 – 2570 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
18/6/2567
แผนพัฒนาการศึกษาเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2566 – 2570 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
09/2/2567
แผนพัฒนาการศึกษาเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2566 – 2570 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
27/12/2566
แผนพัฒนาการศึกษาเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2566 – 2570 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
02/11/2566
แผนสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2564 - 2570
27/9/2566
แผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. 2566-2570 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
26/9/2566
แผนพัฒนาการศึกษาเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2566 – 2570 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
08/5/2566
แผนพัฒนาการศึกษาเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 – 2570 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
19/12/2565
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (พ.ศ. 2566 – 2570)
18/11/2565