ข้อมูลบุคลากรฝ่ายราชการ

...
ผศ.พิเศษ จิตติมา พักเพียง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี รก.ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
โทร 032338605 ต่อ 23
...
ผศ.พิเศษ จิตติมา พักเพียง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
โทร 032338605 ต่อ 24
...
นายกิตติเมศร์ วโรภาสเรืองฤทธิ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
โทร 032338605 ต่อ 24
...
นางสาวธีรวรรณ ชื่นจับจิตร
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
โทร 032338605 ต่อ 1
...
นางมาริสา วัยธนวัฒน์
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร 032338605 ต่อ 5
...
นายทรงวุฒิ รักษา
เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
โทร 032338605 ต่อ 2
...
นางอภิสรา จันทร์แก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 032338605 ต่อ 4
...
นายสมเจตน์ วีรไตรกรสกุล
ผู้อำนวยการสำนักช่าง
โทร 032338605 ต่อ 3
...
นายกิตติเมศร์ วโรภาสเรืองฤทธิ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร 032338605 ต่อ 7
...
นางนลินกาญจน์ ส้มเขียวหวาน
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
โทร 032338605 ต่อ 6
...
นางสาวณัฏฐวี พิทยาบริวัฒน์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
โทร032338605 ต่อ 8
...
นายพิชิต เนาวพันธุ์กุล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนอบจ.รบ.1 (โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี)
โทร 0817998941