องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งแรกของจังหวัดราชบุรี ที่ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งแรกของจังหวัดราชบุรี ที่ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


  • 10/11/2566
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งแรกของจังหวัดราชบุรี ที่ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งแรกของจังหวัดราชบุรี ที่ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ????????

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้รับรางวัลที่ 2 (ประเภททั่วไป) จากโครงการสร้างเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

จัดโดยสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
-----------------------------------------------
#องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุร

#เชื่อมั่นมั่นใจเราจะขับเคลื่อนราชบุรีไปด้วยกัน 

#องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี2566

#จังหวัดราชบุรี